Polaroid SX-70 Photos (April to August 2002)
previous Page 1 2 3 4 next

p21.jpg
p22.jpg
p23.jpg
p25.jpg
p26.jpg
p27.jpg
p28.jpg
p29.jpg
p30.jpg
p32.jpg
p33.jpg
p34.jpg
p35.jpg
p39.jpg
p40.jpg
p41.jpg

SPECS:
Polaroid Time-Zero Film
Scanned using an Epson 2450.
previous Page 1 2 3 4 next