Polaroid SX-70 Photos (April to August 2002)
Page 1 2 3 4 next

p1.jpg
p2.jpg
p3.jpg
p4.jpg
p5.jpg
p6.jpg
p7.jpg
p10.jpg
p11.jpg
p12.jpg
p13.jpg
p15.jpg
p16.jpg
p17.jpg
p19.jpg
p20.jpg

SPECS:
Polaroid Time-Zero Film
Scanned using an Epson 2450.
Page 1 2 3 4 next