Polaroid SX-70 Photos (April to August 2002)
previous Page 1 2 3 4

p61.jpg
p62.jpg
p63.jpg
p64.jpg
p65.jpg
p67.jpg
p66.jpg
p68.jpg
p69.jpg
p70.jpg
p72.jpg
p77.jpg
p80.jpg
p81.jpg
p82.jpg
p83.jpg

SPECS:
Polaroid Time-Zero Film
Scanned using an Epson 2450.
previous Page 1 2 3 4