Polaroid SX-70 Photos (April to August 2002)
previous Page 1 2 3 4 next

p42.jpg
p43.jpg
p44.jpg
p45.jpg
p46.jpg
p47.jpg
p48.jpg
p49.jpg
p50.jpg
p52.jpg
p53.jpg
p54.jpg
p56.jpg
p57.jpg
p58.jpg
p60.jpg

SPECS:
Polaroid Time-Zero Film
Scanned using an Epson 2450.
previous Page 1 2 3 4 next